15.03.2022.

MM ski-sport u saradnji sa Sportskom Akademijom Beograd ( Dozvola za rad broj: 612-00-01448/2010-04 izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije , 31.01.2011. godine ,a koja je u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju kadrova za sport Sl. glasnik RS. br.8/2013) raspisuje konkurs za upis polaznika na kurs 360 sati osposobljavanja za sticanje zvanja:

 • SPORTSKI INSTRUKTOR ALSPKOG SKIJANJA NIVO 1
 • SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA NIVO 2
 • SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 1
 • SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 2

Praktični deo seminara biće organizovan od 18.03. -02.04.2022. na Kopaoniku.

Drugi deo praktičnog dela i opšti (teorijski) deo seminara biće organizovani u Beogradu nakon završetka praktičnog dela na Kopaoniku, u dogovoru sa Sportskom Akademijom. Opšti (teorijski ) deo seminara mogu pohađati svi kanditati bez obzira da li su prisustvovali praktičnom delu seminara.

USLOVI UPISA NIVO 1

 • Završeno najmanje srednje obrazovanje
 • Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija o mesec dana)
 • Takmičari sa 100 i manje FIS bodova, mogu polagati objedinjeni ispit za NIVO 2 ( u prijavi naglasiti da ste takmičar FIS bodovima i vaš „FIS code“)
 • Odgovarajuće poznavanje srpskog jezika
 • Položen prijemni ispit ( polaznici polažu prijemni ispit prvog dana seminara kako bi se kvalifikovali za učešće na seminaru)

USLOVI UPISA NIVO 2

 • Stečeno zvanje instruktora skijanja NIVO 1
 • Najmanje 90 sati rada u zvanju instruktor NIVO 1
 • Najmanje dve sezone rada u zvanju instruktora NIVO 1

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 1

 • Popunjena prijava (personalni dosije - Preuzmi)
 • Diploma o prethodno stečenom zvanju -overena kopija
 • Potvrda o zdravstvenoj spospobnosti ( ne starija od mesec dana)
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
 • Fotografija
 • Dokaz o uplati specifičnog dela programa (praktičnog ) u iznosu od 98 000,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kopaoniku i u Beogradu, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje –praktičnog ispita, troškove organizacije seminara. Iznos za pratkični deo kursa se može uplatiti u celosti ili ratama po dogovoru.
 • Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke, svrha uplate : Kurs za instruktore skijanja/snouborda NIVO 1

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 2

 • Popunjena prijava
 • Potvrda o stečenom zvanju instruktora skijanja NIVO 1
 • Potvrda o 90 sati rada u zvanju instruktor skijanja NIVO 1
 • Dokaz o uplati specifičnog dela programa (praktičnog ) u iznosu od 98 000,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kopaoniku, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje –praktičnog ispita, troškove organizacije seminara Račun za uplatu: 285-2041000000174-20 kod Sberbank ili 105-5001122-41 kod Aik banke, svrha uplate : Kurs za instruktore skijanja/snouborda NIVO 2

PROGRAM SPECIFIČNOG DELA SEMINARA

18.03.2022.
 • 20.00h - sastanak i upoznavanje sa programom seminara
 • 21.00h-23.00h teorijsko predavanje
19.03.2022.
 • 09.00h-10.00h uskijavanje
 • 10h prijemni ispit
 • 10.30h – 12.00h praktičan rad na snegu
 • 12.00h-13.00h pauza
 • 13.00- 16.00h praktičan rad na snegu i pedagoška praksa u školi skijanja i snouborda
 • 18.00h-19.00h video analiza
 • 19.00h-22.00h teorijska predavanja
.20.03.-01.04.2022.
 • 09.00h – 12.00h praktičan rad na snegu
 • 12.00h-13.00h pauza
 • 13.00- 16.00h praktičan rad na snegu i pedagoška praksa u školi skijanja i snouborda
 • 18.00h-19.00h video analiza
 • 19.00h-22.00h teorijska predavanja
02.04.2022.
 • 09.00h- 10.00h uvežbavanje
 • 10.00.h praktičan ispit