26.02.2024.
Konkurs za upis polaznika na kurs 360 sati osposobljavanja za sticanje zvanja

Visoka škola strukovnih studija Sportska Akademija Beograd (Akreditacija - Dozvola za rad broj: 612-00-00597/2015-06 od 22.04.2016. godine izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije, Dozvola za rad: 66-00-00529/2020-03 izdata od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, raspisuje konkurs za upis polaznika na kurs 360 sati osposobljavanja za sticanje zvanja

SPORTSKI INSTRUKTOR ALSPKOG SKIJANJA NIVO 1, NIVO 2 i NIVO 3

SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 1, NIVO 2 i NIVO 3

Program realizuju profesori i nastavnici Sportske akademije u saradnji sa stručnim saradnicima MM ski-sport doo, eksterni nastavnici i eminentni stručni saradnici Nacionalnih granskih saveza. Svaki polaznik dobija stručnu literaturu i instrukcije u elektronskoj formi:

Praktični deo seminara biće organizovan od 15.03. do 25.03.2024. na Kopaoniku.

Opšti (teorijski) deo seminara biće organizovani u Beogradu nakon završetka praktičnog dela na Kopaoniku, u dogovoru sa Sportskom Akademijom. Opšti (teorijski ) deo seminara mogu pohađati svi kanditati bez obzira da li su prisustvovali praktičnom delu seminara. Sportska akademija će u saradnji sa Nadležnim nacionalnim savezima i teritorijalnim sportskim savezima realizovati program u Beogradu, a po potrebi i u našim Edukativno-trenažnim centrima u Srbiji za koje se postigne opravdanost i saglasnost !

Uverenje izdaje Sportska Akademija Beograd u skladu sa:

 • Zakonom o sportu Repubike Srbije , "Sl glasnik RS", br.10/2016
 • Pravilnikom o stručnom osposobljavanju kadrova za sport "Sl. glasnik RS", br.60/2020
 • Pravilnikom o nomenklaturl sportskih zanimanja i zvanja, "Sl.glasnlk· RS", br.86/2020
 • Pravilnikom dozvoli za rad sportskih strucnjaka i Pravilnikom o evidenciji koje vode visokoškolske i druge organozacije koje se bave osposobljavnjem u oblasti sporta, "Sl. glasnik RS", br 60/2020

USLOVI UPISA NIVO 1

 • Završeno najmanje srednje obrazovanje
 • Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (ne starija o mesec dana)
 • Takmičari sa 100 i manje FIS bodova, mogu polagati objedinjeni ispit za NIVO 2 ( u prijavi naglasiti da ste takmičar FIS bodovima i vaš „FIS code“)
 • Odgovarajuće poznavanje srpskog jezika
 • Položen prijemni ispit ( polaznici polažu prijemni ispit prvog dana seminara kako bi se kvalifikovali za učešće na seminaru)

USLOVI UPISA NIVO 2

 • Stečeno zvanje instruktora skijanja NIVO 1
 • Najmanje 90 sati rada u zvanju instruktor NIVO 1

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 1

 • Popunjena prijava (personalni dosije - Preuzmi)
 • Diploma o prethodno stečenom zvanju -overena kopija
 • Potvrda o zdravstvenoj spospobnosti ( ne starija od mesec dana)
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
 • Fotografija
 • CV (lična biografija)
 • Potvrda o sportskom i trenerskom stažu izdata od strane Nacionalnog saveza, kluba, sportskog centra i dr.
 • Dokaz o uplati u iznosu od 118 090,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kopaoniku i teorijske u Beogradu, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje –praktičnog ispita, troškove organizacije seminara. Iznos za pratkični deo kursa se može uplatiti u celosti ili ratama po dogovoru.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS NIVO 2

 • Popunjena prijava (personalni dosije - Preuzmi)
 • Potvrda o stečenom zvanju instruktora skijanja NIVO 1
 • Potvrda o 90 sati rada u zvanju instruktor skijanja NIVO 1
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
 • Fotografija
 • CV (lična biografija)
 • Potvrda o sportskom i trenerskom stažu izdata od strane Nacionalnog saveza, kluba, sportskog centra i dr.
 • Dokaz o uplati u iznosu od 118 090,00rsd. koji obuhvata troškove praktične nastave na Kopaoniku i teorijske u Beogradu, predavanja po podne, snimanje i video analizu, pisani materijal, polaganje –praktičnog ispita, troškove organizacije seminara. Iznos za pratkični deo kursa se može uplatiti u celosti ili ratama po dogovoru.

Upis traje

Vise informacija na office@mmskisport.com 0638480408